Guiden till ett perfekt poolvatten

Vattenrening

Man kan dela upp vattenrening i två delar, kemisk samt mekanisk vattenrening. Syftet med den mekaniska reningen är "filtera" bort oönskade partiklar, detta görs valigast med ett cirkulationssystem med pump och ett filter (sandfilter eller patronfilter). Den kemiska reningen kan lösas på många sett, den vanligaste och mest beprövade metoden är klor men det finns även andra medel som Nicosil (samma egenskaper som Baquacil) och aktivtsyre. Mängden av tillsatta kemikalier kan reduceras med t.ex en UV-utrusning som hämmar tillväxten av mikroorganismer som alger etc.
Saltklorinatorer som blivit populära de senaste åren tillverkar klor av saltet (NaCl) och det är följatligen klor som renar vattnet.

Ett bra balanserat vatten är helt avgörande för din poolens funktion

Ett väl balanserat vatten är A och O för poolens funktion, driftsekonomi och utrustningens livslängd. De flesta komunala vatten har goda grundförutsättningar som bra poolvatten. Har du fyllt poolen från egen brunn eller annan källa kan även annan behandling krävas.
Om poolvattnet är i bra balans så räcker det med att hålla kontrollen på vattnets pH och klorvärde under säsongen. En av de viktigaste faktorerna är att hålla ordning på är vattnets pH-värde.

Ett felaktigt pH innebär att material och utrustning i poolen kan ta skada, kloret får kraftigt reducerad effekt och vattnet irriterar ögonen. Om vattnet har låg alkalinitet ändrar sig pH-värdet lätt och gör det svårt att hålla det i konstant bra nivå.

Önskade mätvärden för en pool

pH 7,2-7,6
Klor (totalt) 0,7-2,0 ppm
Fritt klor 0,7-2,0 ppm
Bundet klor 0-0,5 ppm
Alkalinitet 80-120 ppm
Kalkhalt minst 100 ppm (alltid högre än alkalinitet)
Cyanursyra 0-50 ppm endast utomhuspooler)

Vattenkontroll

Det finns en mängd olika "testset" med tabletter eller med stickor som är mer eller mindre noggranna och visar rätt värden. Det är viktigt att välja en bra testutrustning för att vara säker på att värdena man får är riktiga.
Poolvattnet skall kontrolleras med "Testset för klor, pH, alkalinitet" en gång i veckan. Andra värden testas 1-2 ggr per säsong eller om vattnet byts ut. Om du har Saltgenerator skall salthalten kontrolleras 2-4 ggr per säsong eller vid påfyllning av vatten. Obs! Det går inte att mäta t.ex. pH direkt efter chockklorering. Hög klorhalt (> 10 ppm) medför felavläsning och om klorhalten är över 25 ppm visar testen 0 ppm i värde. Om halten bundet klor är hög skall chockklorering utföras för att oxiderara bort kloraminer och frigöra bundet klor.

Rening av poolvattnet

Kemisk rening krävs för att desinficera poolvattnet så att bakterier och alger inte uppkommer. Vanligast och mest effektivt är klor, men även andra desinfektionsmedel förekommer. Man kan mäta två typer av klor, bundet klor och fritt klor. Tillsammans blir det man kallar totalt klor. Fritt klor är det vi eftersträvar, det utgör det verksamma kloret som sköter desinfektionen, det varken luktar eller irriterar i normal halt.

När fritt klor reagerar med föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor s.k. kloraminer. Den är overksam och är det som ger den otrivsamma klorlukten. För att oxidera bort kloraminer och frigöra bundet klor krävs chockklorering.

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt kan man använda Antiklor. OBS! Kontrollera vattenbalansen vid uppstart